Celkem 0 položek
0 Kč

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky SafeTec s.r.o.


Všeobecné obchodní a dodací podmínky

1. Úvodní ustanovení
1.1.
Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky (dále jen „VOP“) popisují běžnou obchodní spolupráci mezi společností SafeTec s.r.o. se sídlem Vídeňská 494/103, Horní Heršpice, 619 00 Brno , zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 63080, IČO 28353820 (dále jen „Prodávající“) a subjekty, které s Prodávajícím uzavřou jakoukoli smlouvu či dohodu nebo učiní objednávku na dodání zboží Prodávajícího (dále jen „Kupující“). Tyto VOP jsou nedílnou součástí každé smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím, ledaže si smluvní strany sjednají individuálně jinak.

1.2.
V případě rozporu těchto VOP s kupní smlouvou mají přednost ustanovení kupní smlouvy.

2. Objednávka a uzavření smlouvy
2.1.
Objednávku Kupující podává prostřednictvím objednávkového formuláře Prodávajícího.

V případě, že objednávka bude Prodávajícímu doručena v jiné formě, má Prodávající právo účtovat Kupujícímu k ceně objednávky administrativní přirážku ve výši 5 % z celkové hodnoty objednávky.
 
2.2.
Objednávka představuje návrh na uzavření smlouvy. Podaná objednávka je pro Kupujícího závazná, a jakmile je ze strany Prodávajícího potvrzena, není možné ji dodatečně měnit. Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy Prodávající Kupujícímu doručí akceptaci objednávky.

2.3.
Prodávající není povinen objednávku akceptovat. V případě, že se Prodávající k objednávce nevyjádří ve lhůtě 14 pracovních dnů, považuje se objednávka za nepřijatou.

2.4.
Minimální hodnota objednávky činí

    3.000 CZK, má-li Kupující sídlo na území České nebo Slovenské republiky
  

V případě, kdy hodnota objednávky Kupujícího nedosáhne uvedené hodnoty, je Prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu k ceně objednávky administrativní přirážku ve výši 10 % z celkové hodnoty objednávky.

3. Kupní cena a platební podmínky
3.1.
Dohoda o ceně je podstatnou náležitostí, bez které není kupní smlouva platná.

Není-li vzájemně sjednáno jinak, rozumí se, že kupní cena nezahrnuje dovozní poplatky, vývozní poplatky, pojištění, daň z přidané hodnoty, cla a jiné poplatky.

3.2.
Cena zboží dodávaného do jiného členského státu Evropské unie (dále jen EU) než je ČR bude fakturována bez české DPH za podmínky, že Kupující prokázal svou registraci jako plátce daně v některé z členských zemí EU. Pokud tak neučiní, bere Kupující na vědomí, že cena bude navýšena o českou DPH. Pokud je Kupující registrován jako plátce DPH v jiné zemi EU, než je země dodání zboží, zavazuje se, že v zemi dodání zboží jej přizná ke zdanění DPH.

3.3.
Kupní cena zboží je splatná na základě Prodávajícím vydaného daňového dokladu – faktury Kupujícímu, která může být Prodávajícím vystavena ještě před odesláním zboží. Není-li ve faktuře stanoven jiný den splatnosti, doba splatnosti činí 14 dní ode doručení faktury Kupujícímu.
Prodávající je oprávněn požadovat po Kupujícím předplatbu, tzn. zaplacení celkové kupní ceny či její části ještě před odesláním zboží.

3.4.
Kupní cena nebude považována za zcela uhrazenou, dokud nebude připsána na účet Prodávajícího v plné výši. Kupující nesmí bez dohody s Prodávajícím svévolně zadržet úhradu kupní ceny nebo jakékoliv její části jako protihodnotu v rozsahu zjištěného poškození nebo z jakéhokoli titulu, včetně reklamací vad.

3.5.
Kupující hradí kupní cenu Prodávajícímu na jeho účet v plné výši, to znamená, že veškeré mezibankovní a jiné transakční poplatky spojené s převodem platby na účet Prodávajícího jsou hrazeny Kupujícím. Všechny platby Kupujícího proto budou prováděny s platební instrukcí OUR.

3.6.
Prodlení s úhradou smluvené zálohy, kupní ceny nebo jejich dílčích splátek znamená vždy podstatné porušení smlouvy ze strany Kupujícího a Prodávající má v takovém případě právo dle svého uvážení buď trvat na splnění závazku Kupujícího, nebo odstoupit od smlouvy, čímž nebude dotčeno právo Prodávajícího na náhradu škody. Totéž platí pro případy platební neschopnosti Kupujícího nebo pro případ podstatného zhoršení podmínek majících vliv na převod plateb ze země Kupujícího. Jestliže kupní smlouva předpokládá úhradu kupní ceny formou splátek a Kupující je v prodlení se zaplacením kterékoliv splátky, ztrácí výhodu splátek a rovněž celý zbytek dluhu se stává ihned splatným.

3.7.
Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části zaplatí Kupující Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% dlužné částky za každý den prodlení, čímž však není dotčeno právo Prodávajícího domáhat se náhrady škody. V případě prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny je Prodávající oprávněn odepřít nebo pozdržet příští dodávky zboží Kupujícímu, a to i tehdy, byl-li sjednán pevný dodací termín.

3.8.
Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny a veškerého příslušenství. V případě, že bude Kupujícímu zboží dodáno dříve, než Kupující ke zboží nabude vlastnické právo, má Kupující ohledně dodaného zboží až do doby úplného zaplacení kupní ceny ve vztahu k Prodávajícímu povinnosti schovatele. Kupující je povinen dodané zboží skladovat odděleně od jiného majetku Kupujícího a dodané zboží pojistit proti škodě způsobené přírodními živly a před ztrátou či odcizením, a to vše na své náklady. Kupující nemá nárok na úplatu za úschovu dodaného zboží ani na náhradu jakýchkoli nákladů vzniklých v souvislosti s úschovou dodaného zboží. V případě, že k úhradě kupní ceny ze strany Kupujícího nedojde, je Prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit. V takovém případě je Kupující povinen bezvadné zboží Prodávajícímu na své náklady doručit zpět do sídla Prodávajícího, neurčí-li Prodávající místo jiné. Splnění této povinnosti nezbavuje Kupujícího povinnosti uhradit Prodávajícímu případnou smluvní pokutu, zákonné úroky z prodlení a náhradu škody, která Prodávajícímu v této souvislosti vznikne.

3.9.
Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího splněním závazku Prodávajícího dodat zboží v souladu s příslušnými dodacími podmínkami.

4. Odeslání a převzetí zboží
4.1.
Místem dodání zboží je místo sjednané ve smlouvě uzavřené na základě objednávky.

4.2.
Je-li dohodnuto jiné místo dodání, než místo podle čl. 4.1 druhá věta výše, pak nezašle-li Kupující Prodávajícímu ve lhůtě, která umožní dodání zboží ve sjednaném termínu, odesílací dispozice, může Prodávající zboží odeslat na adresu Kupujícího, která je mu známa, případně může od kupní smlouvy odstoupit jako při podstatném porušení kupní smlouvy.

4.3.
Jestliže Kupující, přestože byl k tomu vyzván, nepřevezme zboží v místě a čase uvedeném v kupní smlouvě, Prodávající může podle svého uvážení buď trvat na dodržení podmínek kupní smlouvy, nebo odstoupit od kupní smlouvy, znovu prodat zboží jinému zákazníkovi a požadovat případnou náhradu škody. Jestliže je Kupujícímu avizována připravenost zboží k odeslání nebo zboží je ke Kupujícímu dopraveno a Kupující odmítne se zbožím disponovat, Prodávající může podle svého uvážení zboží buď uskladnit na riziko, nebezpečí a náklady Kupujícího ve svých skladovacích prostorách, nebo ve veřejném skladě, nebo u třetí strany, nebo jej prodat na účet Kupujícího (za předpokladu, že Kupující již uhradil kupní cenu).

4.4.
Jestliže Prodávající nebude schopen dodat zboží do místa dodání ve lhůtě stanovené kupní smlouvou, oznámí tuto skutečnost Kupujícímu. Kupující poskytne Prodávajícímu přiměřenou dodatečnou lhůtu na splnění dodávky zboží. Jestliže není dohodnuto jinak, může Prodávající podle svého uvážení plnit svůj závazek dodávkami po částech.

4.5.
Kupující se zavazuje potvrdit převzetí zboží na dodacím listu a poté tento potvrzený dodací list vrátit Prodávajícímu. V případě, že je zboží dodáváno do zemí mimo EU a Prodávající nezajišťuje přepravu tohoto zboží, zavazuje se Kupující prokázat datum, kdy zboží překročilo vnější hranice EU.

5. Reklamace
5.1.
Zboží je vadné, nesplňuje-li parametry deklarované v dodavatelských podmínkách Prodávajícího pro daný druh sortimentu nebo v dodacím listu. Dodavatelské podmínky pro daný druh sortimentu poskytuje Prodávající Kupujícímu na jeho vyžádání.

5.2.
Zjistí-li Kupující na dodaném zboží zjevné vady, musí o této skutečnosti písemně informovat Prodávajícího bez zbytečného odkladu, ne však později než 7 kalendářních dnů po dodání zboží Kupujícímu. V případě prodlení jsou práva Kupujícího z titulu vadného zboží zcela neúčinná.

5.3.
Vyrozumění o případných jiných (skrytých) vadách dodaného zboží musí Kupující předat Prodávajícímu písemně, bez zbytečného odkladu, ihned po jejich zjištění, ale nejpozději do 6 měsíců po dodání zboží Kupujícímu, přičemž se má za to, že v případě prodlení Kupujícího jsou práva z titulu vadného plněni zcela neúčinná.

5.4.
Za vady se nepovažuje, splňuje-li zboží tolerance uváděné v dodavatelských podmínkách. Reklamace vad musí být učiněna formou doporučeného dopisu a musí být doložena zjevným důkazem, tzn. vzorky vadného zboží, detailním popisem reklamovaných vad a popisem způsobu manipulace a použití výrobků, při kterých se reklamované vady objevily, včetně sdělení reklamačního nároku. Není-li stanoveno jinak, zasílá Kupující vzorek reklamovaného zboží Prodávajícímu a reklamace se vyřizuje v sídle Prodávajícího. Na případnou žádost Prodávajícího zajistí Kupující v tomto ohledu také jednání na předmětném místě, např. v místě uskladnění reklamovaného zboží. Kupující není oprávněn provádět jakékoliv opravy bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího až do ukončení reklamačního řízení.

5.5.
Je-li reklamace shledána oprávněnou, provede Prodávající podle svého uvážení opravu zboží v přiměřené dodatečné lhůtě ve svém sídle anebo u Kupujícího, nebo nahradí vadné zboží novou bezvadnou dodávkou, nebo poskytne Kupujícímu přiměřenou slevu z ceny zboží. Reklamace není oprávněná, pokud reklamované zboží má vady, které způsobil sám Kupující nebo třetí osoba.

5.6.
Jestliže nebyla reklamace v přiměřené dodatečné lhůtě ukončena některým z výše uvedených způsobů, může Kupující eventuálně od kupní smlouvy odstoupit v rozsahu vadného plnění. Jestliže však předtím Kupující požadoval slevu z ceny, není oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

5.7.
Prodávající odpovídá Kupujícímu za újmu pouze v rozsahu stanoveném v tomto článku. Maximální výše náhrady újmy Prodávajícím Kupujícímu je omezena do výše kupní ceny zboží podle kupní smlouvy, které se škoda týká. Újmou se v těchto VOP rozumí újma na mění (škoda) a nemajetková újma ve smyslu § 2894 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Prodávající neodpovídá za ušlý zisk Kupujícího.

6. Odstoupení od smlouvy
6.1.
Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím založený smlouvou může být před jejím splněním ukončen pouze:
a)    písemnou dohodou stran;
b)    písemnou výpovědí kterékoli ze stran ze smluvených důvodů, a v případě rámcové smlouvy písemnou výpovědí kterékoli ze stran s tříměsíční výpovědní dobou i bez udání důvodu; nebo
c)    písemným odstoupením kterékoli ze stran ze zákonných nebo smluvených důvodů, zejména pro podstatné porušení smlouvy.

7. Rozhodné právo
7.1.
Kupní smlouva a vztahy s ní související se řídí českým právem, zejména pak ustanoveními §2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

7.2.
Veškeré spory, které by vznikly z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány Rozhodčím soudem při Hospodářské Komoře ČR a Agrární Komoře ČR v Praze podle jeho řádu třemi rozhodci ustanovenými podle tohoto řádu, je-li Kupující osobou, která nemá své sídlo nebo místo podnikání v ČR. Strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených.

7.3.
Je-li Kupující osobou, která má své sídlo nebo místo podnikání v ČR, je prorogací dle ust. § 89a občanského soudního řádu stranami této smlouvy zvolen za místně příslušný soud podle sídla Prodávajícího.

8. Ochrana osobních údajů
8.1.
Prodávající v pozici správce osobních údajů zpracovává osobní údaje Kupujícího, které získá v souvislosti plněním objednávky Kupujícího a vzniklým smluvním vztahem. Při zpracování osobních údajů se Prodávající řídí zásadami vyplývajícími z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „GDPR“) a dalších právních předpisů na ochranu osobních údajů.

8.2.
Účelem zpracování osobních údajů Kupujícího Prodávajícím je naplnění smluvního vztahu a dodání objednaného zboží Kupujícímu. Zákonným důvodem takového zpracování je plnění smluvních povinností ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

8.3.
Prodávající může dále zpracovávat osobní údaje Kupujícího za účelem přímého marketingu, a v této souvislosti Kupujícímu zasílat obchodní sdělení ohledně stejného či podobného zboží, které Kupující u Prodávajícího v minulosti zakoupil. Zákonným důvodem takového zpracování je oprávněný zájem správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
 
8.4.
Osobní údaje Kupujícího můžou být Prodávajícím předávány třetím osobám, které Prodávajícímu pomáhají plnit jeho smluvní povinnosti zprostředkováním určitých služeb. Prodávající předává osobní údaje pouze těm zpracovatelům, kteří poskytují záruky dostatečné úrovně zabezpečení osobních údajů a tyto osobní údaje zpracovávají výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

8.5.
Prodávající osobní údaje Kupujícího zpracovává po dobu nezbytnou pro řádné plnění závazků ze smluvního vztahu a v souladu s příslušnými zákonnými lhůtami.
 
8.6.
Prodávající přijal vhodná technická a organizační opatření k zajištění dostatečné úrovně zabezpečení osobních údajů a zamezení neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, jejich změny, zničení či ztráty, jejich neoprávněným přenosům a jinému neoprávněnému zpracování či zneužití.

8.7.
V souvislosti se zpracováním osobních údajů má Kupující právo: (i) požadovat přístup ke svým osobním údajům a informacím o jejich zpracování; (ii) na opravu či doplnění nepřesných osobních údajů; (iii) na výmaz zpracovávaných osobních údajů; (iv) na omezení zpracovávání osobních údajů; (v) získat osobní údaje, které Prodávajícímu poskytl ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu; (vi) vnést námitku proti zpracování tam, kde je zpracování osobních údajů založeno na oprávněném zájmu Prodávajícího; a (vii) podat stížnost u dozorového orgánu na ochranu osobních údajů.

8.8.
Pokud Kupující obdrží od Prodávajícího jakékoliv osobní údaje týkající se zejména zaměstnanců či smluvních partnerů Prodávajícího, je povinen tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s účelem, za kterým mu byly poskytnuty, jakož i přijmou dostatečná organizační a bezpečnostní opatření k tomu, aby nedošlo k jejich neoprávněnému zpracování.

9. Závěrečná ustanovení
9.1.
Pro nákup v e-shopu Prodávajícího platí VOP zveřejněné na webových stránkách e-shopu.

9.2.
Aktuální znění VOP je k dispozici v sídle Prodávajícího a na webových stránkách.


9.3.
Prodávající si vyhrazuje právo VOP jednostranně měnit či doplňovat, pokud vyplyne rozumná potřeba jejich pozdější změny.

9.4.
Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které mu budou v souvislosti se smluvním vztahem s Prodávajícím zpřístupněny, a jejichž vyzrazení třetí osobě by mohlo Prodávajícímu přivodit újmu, zejména o skutečnostech, jež jsou obchodním tajemstvím a o informacích obchodního nebo k podnikatelské činnosti využitelného charakteru, i když nemají charakter obchodního tajemství. Povinnost mlčenlivosti platí i po ukončení smlouvy, a to po celou dobu, po kterou je takové porušení povinnosti mlčenlivosti způsobilé přivodit Prodávajícímu újmu. Za porušení povinnosti podle tohoto odstavce se nepovažují situace, kdy pro Kupujícího povinnost zpřístupnit informaci důvěrného charakteru vyplývá přímo ze zákona. V ostatních případech podléhá zpřístupnění informací důvěrného charakteru předchozímu písemnému souhlasu Prodávajícího.

9.5.
Jakékoli nevyužití nebo opominutí nároku nebo práva vyplývajícího ze smlouvy nebude vykládáno jako vzdání se nároku nebo práva, pokud tak nebude učiněno výslovně písemnou formou příslušnou Stranou. Vzdání se některého nároku nebo práva vyplývajícího ze smlouvy nebude vykládáno jako vzdání se jakéhokoliv jiného nároku nebo práva. Jakékoli prodloužení lhůty ke splnění povinnosti nebo jiného právního jednání předpokládaného smlouvou nebude vykládáno jako prodloužení lhůty ke splnění jakékoliv jiné povinnosti nebo jiného právního jednání předpokládaného smlouvou.

9.6.
Platnost a účinnost těchto VOP nastává 1.10.2020.