BOZP

Provádíme komplexní řešení BOZP na pracovištích menšího i většího rozsahu. Vlastníme certifikát odborné způsobilosti v oblasti BOZP , PO, kordinátor BOZP na staveništi, akreditace MZCR pro školení zdravotníků. Naše služby si můžete nezávazně objednat zde nebo nás kontaktujte telefonicky či mailem. Zpracujeme nabídku, či plán BOZP na míru Vašim potřebám. Máme zkušenosti s BOZP  na větších staveništích i v menších firmách, provádíme také speciální program pro živnostníky bez zaměstnanců (ano těch se níže uvedené povinnosti také týkají, bo živnostník je sám sobě zaměstnavatelem i zaměstnancem). Hlavní hodnotou našich služeb je dokumentace, která Vám ušetří spoustu problémů při řešení úrazů na pracovišti a při případných kontrolách ÚP.

Základní informace:

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)je součástí jakékoliv pracovní činnosti  a jako taková je ovlivněna charakterem práce a pracovními podmínkami.  Zahrnuje soubor opatření k ochraně zdraví a života lidí při práci a k zebezpečení materiálních hodnot před poškozením během pracovního procesu.

Základní pravidla pro realizaci opatření  BOZP stanoví pracovní právo ČR.

Každá fyzická či právnická osoba má na základě pracovního práva určité základní povinnosti a práva k osobám které vstupují na jeho pracoviště, ať už jsou to této osoby zaměstnaci nebo i osoby bez jakéhokoli pravněprávního vztahu k provozovateli pracoviště.

Zdrojem pracovního práva jsou :

1.       Normativní právní akty – zákony, nařízení vlády, vyhlášky ministerstev, obcí, atd.

2.       Vnitropodnikové právní normy – vnitřní  předpisy

3.       Technické normy

4.       Zásada dobrých mravů

5.       Mezinárodní smlouvy

Základní povinnosti zaměstnavatelů a jiných osob provozujících pracovní činnost k osobám vstupujícím na předmětné pracoviště:

1.       Vyhledání, analýza a zhodnocení rizik na pracovišti.

2.       Přijímání technických a organizačních opatření  k zajištění BOZP na základě provedené analýzy rizik.

3.       Seznámení všech osob vstupujících na pracoviště se všemi možnými riziky na pracovišti a s opatřeními k jejich odstranění nebo snížení  (školení BOZP).

4.       Pověřit prací nebo umožnit vstup do ohroženého prostoru pouze těm osobám, které jsou k dané činnosti zdravotně a odborně způsobilé.

5.       Pokud se na pracovišti vyskytují rizikové faktory (hluk, vibrace,prašnost, fyzická či psychická zátěž, ztížené klimatické a mikroklimatické podmínky, biologické činitele, chemické činitele, atd.) je zaměstnavatel povinen tyto rizikové faktory předepsaným způsobem měřit (Ústav zdraví) informovat o nich dotčené osoby a podiknout opatření k odstranění negativních vlivů rizikových faktorů nebo k snížení jejich negativního vlivu ( bezp. přestávky, oop, atd.)

6.       Poskytnout svým zaměstnancům pracovně  lékařskou péči (smlouva s akreditovaným  zdravotnickým zařízením, následné lékařské prohlídky)

7.       Na základě výše zmíněných akcí, zpracovat seznam osobních ochranných prostředků - OOP pro jednotlivé činnosti a pracovníky těmito vybavit.

8.       Provádět soustavně kontrolu dodržování opatření k zajištění BOZP a používání určených OOP.

9.       Zařadit prováděnou práci do kategorie (1 – 4) a o této kategorizaci informovat zaměstnance a v případě kategorizace práce 2 -4 informovat též místněpříslušnou higyenickou stanici.

10.   Dodržovat požadavky pracovního práva v určených případech, např. oznámení o započetí stavby ÚP, koordinátor BOZP, požadavky technických norem, školení 1. pomoci, atd.      

11.   Havarijní plán

12.   Evakuační plán

13.  Požární poplachové směrnice

13.   Koordinace více zhotovitelů

14.   Předcházení, vyšetřování a dokumentace pracovních úrazů

15.   Provádění periodických prohlídek (revizí) všech používaných strojů, zařízení,  nářadí a OOP.

 

O dodržování těchto povinností musí být dle požadavků legislativy vypracovaná písemná dokumentace.                                                                                

 

 

Seznam vybraných právních norem:

V platném znění

Zákony:

Zákon č. 262/2006 Sb. – zákoník práce

Zákon č. 309/2006 Sb. – zákon o BOZP

Zákon č. 258/2000 Sb. – zákon o ochraně veřejného zdraví

Zákon č. 133/1985 Sb. – o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády:

NV č. 362/2005 Sb. – BOZP na pracovišti ve výšce a nad volnou hloubkou + příloha

NV č. 101/2005 Sb. – požadavky na pracoviště a pracovní prostředí

NV č. 378/2001 Sb. – používání strojů, zařízení a nářadí

NV č.  148/2006 Sb. – ochrana před hlukem a vibracemi

NV č.   27/2002 Sb. – BOZP při chovu zvířat

NV č.   28/2002 Sb. – BOZP v lese

NV č. 406/2004 Sb. – BOZP na pracovištích s nebezpečím výbuchu

NV č. 168/2002 Sb. – provozování dopravních prostředků

NV č.   11/2002 Sb. – bezpečnostní značky a signály

NV č. 591/2006 Sb. – BOZP na staveništích

NV č. 592/2006 Sb. – odborná způsobilost BOZP, akreditace

Vyhlášky:

Vyhláška č. 258/2000 Sb. – ochrana před neionizujícím zářením

Vyhláška č. 490/2001 Sb. –  odborná způsobilost v ochraně veřejného zdraví

Vyhláška č.   38/2001 Sb. –  hygienické požadavky při styku s potravinami

Vyhláška č.     6/2003 Sb. – hygienické limity chem., fyz.  a bio., ve vnitřním prostředí

Vyhláška č. 394/2006 Sb. – expozice azbestu

Vyhláška č. 432/2003 Sb. – zařazení prací do kategorií, rizkové faktory

Vyhláška č. 137/1998 Sb. – obecné požadavky na výstavbu

Vyhláška č. 246/2001 Sb. – o požární prevenci

Technické normy (výběr pro práce ve výškách):

EN 355 – tlumiče pádu

EN 566 – horolezecká výzbroj – smyčky textilní

EN 353-2 – pohyblivé zachycovače pádu na zajišťovacím vedení

EN 567 – lanové svěry (blokanty)

EN 397 – průmyslové ochranné přilby

EN 12492 – horolezecké ochranné přilby

EN 362 – spojky pro použití v průmyslu

EN 892 – dynamická horolezecká lana

EN 1891 – nízkoprůtažná lana s opláštěným jádrem (statická lana)

EN 341 – slaňovací zařízení

EN 795 – kotvící zařízení typ A, B

EN 361 – zachycovací postroje

EN 813 – sedací postroje

EN 354 – spojovací prostředky

EN 12278 - kladky

EN 363 – systémy zachycení pádu

EN 358 – pásy pro pracovní polohování a zadržení

EN 12841 – systémy lanového přístupu

ANSI – American National Standarts Institute

NFPA – National Fire Protection Association

CSA – Canadian Standarts Associations

EU legislativa:

Všeobecná deklarace lidských práv (1948)

Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech

Evropská sociální charta (14/2000 Sb. m. s.)

Úmluvy Mezinárodní  organizace práce (založeno 1919)

Úmluva o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí (č. 20/1989 Sb.)

Směrnice rady EU pro BOZP:

89/391/EEC – opatření pro zlepšení BOZP

89/654/EEC – minimální požadavky na BOZP

89/655/EEC – používání pracovních zařízení

89/656/EEC – minimální požadavky na používání OOP

90/269/Eec – minimální požadavky na ruční manipulaci s břemeny

90/270/EEC – minimální požadavky na BOZP při práci se zobrazovacími jednotkami

90/394/EEC – expozice karcinogenům

92/57/EEC – BOZP na mobilních staveništích

2000/54/EEC – expozice biologických činitelům

92/58/EEC – minimální požadavky na bezpečnostní značky

92/85/EEC – BOZP těhotných, nedávno rodících nebo kojících pracovnic

92/91/EEC – minimální požadavky při těžbě nerostných surovin

92/103/EEC – BOZP na pracovišti s nebezpečím výbuchu

2002/44/EEC – minimální požadavky na pracoviště s vystavením vibracím

2003/10/EEC – minimální požadavky na pracoviště s vystavením hluku

83/477/EAS – expozice azbestu

Portál veřejné správy

            

.                                                                                                                           

Košík
Košík je prázdný.


 

Akce a slevy
více akcí
Značky
Petzl Petzl - Charlet Avent Brevi Concord Infantino Snuza Bright Starts Mammae Bertoni Diaper Champ Nania OK Baby Osann BEAL Singing Rock Sigg Tendon HUSKY DMM Lanex Karrimor UAX MSR VAR Kong Ocún Söll
Copyright © 2019 PPEshop.cz - www.ppeshop.cz - výškové práce, horolozectví, bozp | pr@ppeshop.cz